Algemene voorwaarden

Door het in gebruik nemen van onze site HeelNederlandSchrijft (onderdeel van Mooischrijf B.V. en hierna te noemen HNS) ga je als gebruiker akkoord met onze voorwaarden. Voordat je deze site gaat gebruiken, adviseren wij je alle bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn goed te lezen.  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen van onze bepalingen door te voeren die aangekondigd zullen worden op onze site.

Gebruikersvoorwaarden

Wij verwachten van jou als gebruiker dat te doen en na te laten wat van een redelijk denkend en handelend gebruiker gevraagd mag worden. De belangrijkste voorwaarden tref je hieronder aan.

 AANBIEDERS VAN VERHALEN EN BOEKEN

Aanbieders van verhalen en boeken zijn alleen gerechtigd deze op onze site te plaatsen, als ze geheel gerechtigd zijn dit te doen. De aanbieder bezit alle intellectuele eigendomsrechten en wordt niet gehinderd door afspraken met derden, die het aanbieden en plaatsen of verkopen van het werk kunnen beperken inwerken vorm dan ook.

 Aanbieders van verhalen of boeken zullen niets publiceren waarvan zij weten, of behoren te weten dat deze verhalen of boeken in strijd kunnen zijn met de Nederlandse wetgeving, in het bijzonder bij inbreuk op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van publiciteit of privacy of anti-discriminatie.

 Wanneer een aanbieder in strijd hiermee handelt, of een wanprestatie levert jegens HNS of derden, dan blijft HNS gevrijwaard voor alle mogelijke schade, die voortvloeit of verband houdt met deze wanprestatie. Hieronder zijn ook mede begrepen alle juridische kosten die HNS moet maken wanneer zij in een geschil betrokken raakt.

 HNS behoudt zich ten alle tijde het recht voor om verhalen of boeken per direct van de site te halen, wanneer er overtreding van de regels heeft plaatsgevonden, en alle juridische maatregelen te treffen die HNS noodzakelijk acht.

Wanneer de aanbieder inzichtelijk heeft gemaakt dat de redenen ongegrond zijn en de aanbieder volledig gerechtigd is het verhaal of boek op de site te plaatsen en op geen enkele wijze inbreuk maakt op rechten en/of afspraken gemaakt met derden, zal HNS het verhaal of boek weer op de site toelaten.

De aanbieder vrijwaart ten alle tijde HNS voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van zijn verhaal of boek op de site. De daarmee verband houdende gederfde inkomsten en/of kosten komen volledig voor rekening en risico van de aanbieder.

 HNS behoudt zich het recht voor  om de inschrijving van een gebruiker te weigeren of te beëindigen,  of het aanbieden van verhalen of boeken te weigeren, zonder opgaaf van reden.  HNS is niet aansprakelijk voor Schade die de aanbieder mogelijk kan lijden.

 KOPERS VAN WERKEN OF AFNEMERS VAN DIENSTEN

 • Alleen mensen die bevoegd zijn om overeenkomsten aan te gaan kunnen gebruik maken van de site en services.
 • De koper van een werk, of afnemer van een dienst, verklaart dat hij na ontvangst van het werk, of levering van de dienst, geen inbreuk zal maken op de rechten van de aanbieder/leverancier, waaronder mede begrepen de intellectuele eigendomsrechten van de aanbieder/leverancier, in welke zin, of in welke vorm dan ook.
 • Het is de koper of afnemer verboden om het werk of de dienst (op welke wijze of in welke vorm dan ook) te verveelvoudigen, te openbaren, door te verkopen, te verhuren, ter beschikking te stellen, op een andere site of platform te plaatsen, of door te sturen naar een derde, kortom, handelingen te verrichten die de (rechts)positie van de aanbieder en/of zijn (intellectuele) eigendomsrechten op het werk, of de geleverde dienst zouden kunnen schaden.
 • Handelt de koper in strijd met de hierboven genoemde regels, of handelt hij/zij op enige andere wijze onrechtmatig, of pleegt hij/zij een wanprestatie jegens HeelNederlandSchrijft (hierna te noemen HNS), of jegens derden, dan vrijwaart de koper HNS volledig voor alle mogelijke schade, die voortvloeit of verband houdt met deze inbreuk/overtreding/wanprestatie/gedragingen, hieronder mede begrepen de juridische kosten die HNS moet maken indien zij in een geschil betrokken raakt.

 TRANSACTIE VIA DE SITE

De site. waar aanbieders en potentiële kopers met elkaar in contact worden gebracht, en waarbij mogelijke transacties worden gedaan, zijnde het kopen van werken, of afnemen van diensten, wordt gefaciliteerd door HNS.

HNS is niet direct betrokken bij de uiteindelijke transactie tussen aanbieder en koper en staat niet in of een transactie, of de afname van een dienst daadwerkelijk kan worden voltooid en/of deze op een juiste wijze heeft plaatsgevonden. De voltooide transacties of de overeenkomsten die worden gesloten voor de afname van een dienst worden door HNS geadministreerd, waarna afdracht van de verschuldigde gelden aan de aanbieder plaatsvindt overeenkomstig de met HNS gemaakte afspraken. HNS wordt op geen enkel moment eigenaar of rechthebbende van de werken of diensten die worden aangeboden en is derhalve ook niet te beschouwen als aanbieder van een werk of een dienst. Overeenkomsten, waaronder die van koop en opdracht, worden rechtstreeks tussen aanbieder van een werk of dienst, en koper tot stand gebracht.

 Het is verboden om het factureringsproces of kosten verschuldigd aan HNS op welke wijze dan ook terzijde te schuiven. HNS werkt met geautomatiseerde betalingsystemen die digitaal worden geadministreerd. Deze digitale administratie is altijd leidend voor het bewijs voor de verkochte hoeveelheden van een of meerdere werken van een auteur, of diensten die zijn afgenomen. Indien een aanbieder twijfelt aan de juistheid van de administratie van HNS, dan kan hij, bijgestaan door een accountant (AA of RA) op eigen kosten inzage krijgen in deze administratie.

 GEBRUIK EN MISBRUIK VAN DE SITE

 • HNS behoudt zicht het recht voor zelf haar leveranciers te kiezen die haar diensten aanbiedt op HNS.
 • HNS behoudt zich het recht voor om de technische functionaliteit of inrichting van de site op elk gewenst moment te wijzigen.
 • Er mogen geen handelingen worden uitgevoerd die een van de systemen waarmee de site werkt, te ondermijnen, frustreren, onredelijk te belasten of handelingen uit te voeren die niets van doen hebben met de doeleinden van de HNS site.
 • Spam, kettingbrieven of piramidespelen mogen niet verstuurd worden, noch op de site geplaatst worden.
 • Het is verboden om virussen of andere technologieën te verspreiden die schade kunnen toebrengen aan HNS of aan de belangen of eigendom van HNS-gebruikers;
 • Het is verboden om de inhoud van de site en de daarop rustende auteursrechten en handelsmerken van HNS te kopiëren, te openbaren, te verveelvoudigen, ter beschikking te stellen te wijzigen of te verspreiden, of op andere wijze daarop inbreuk maken;
 • Het is niet toegestaan om je account zonder onze instemming over te dragen aan een andere partij, gebruik te maken van de site met het account van iemand anders of iemand anders toestaan jouw account te gebruiken. HNS vraagt jou om problemen, overtredingen, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, of relevante informatie in dit verband, zo spoedig mogelijk per e-mail aan ons te melden, zodat dit door HNS kan worden onderzocht. HNS kan bij een geconstateerde overtreding een aanbieder van een werk of een koper van een werk uitsluiten van het gebruik van de site of de toegang tot de site weigeren. Daarnaast kan HNS technische en/of juridische stappen nemen indien HNS heeft geconstateerd dat in strijd met de regels gehandeld is, waaronder begrepen aangifte doen bij de betreffende instanties. Onverminderd andere maatregelen die we kunnen nemen, behouden we ons het recht voor onze services en je accounts te beperken, te schorsen of te beëindigen, de toegang tot onze website te weigeren, het plaatsen van gehoste inhoud te vertragen of inhoud te verwijderen, alsook technische en juridische stappen te ondernemen om gebruikers van onze sites te weren wanneer wij menen dat zij de oorzaak zijn of kunnen zijn van problemen of mogelijke aansprakelijkheden of fraude, indien wij niet in staat worden gesteld om de juistheid van jouw gegevens of informatie te verifiëren, of indien er niet volgens de letter en de geest van ons beleid wordt gehandeld. Wij behouden ons tevens het recht voor om niet-bevestigde accounts of accounts die reeds lange tijd inactief zijn, te annuleren.

 AANSPRAKELIJKHEID

HNS is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor hetgeen gebruikers van de site doen, of op de site plaatsen. HNS staat niet in voor de kwaliteit, veiligheid, juistheid of rechtmatigheid van hetgeen wordt aangeboden op de site door de aanbieders van werken of diensten, noch voor hetgeen kopers of afnemers doen nadat zij een werk hebben gekocht, of dienst hebben afgenomen. HNS kan geen continue of veilige toegang tot haar site en diensten garanderen. Deze kan bijvoorbeeld verstoord worden door externe en/of niet beïnvloedbare factoren. Indien een transactie om welke reden dan ook niet tot stand komt, dan is HNS hiervoor niet aansprakelijk, ook niet indien dit te wijten is aan het niet goed functioneren van de site, of een aan deze site gekoppeld systeem. HNS is niet aansprakelijk voor het verlies van geld, klanten of schending van een goede naam, of voor elke andere specifieke, directe of indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit of op welke manier ook verband houdt met je gebruik van de site en de diensten. Indien uit een rechterlijk en onherroepelijke uitspraak mocht volgen dat HNS op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens jou of een derde partij, dan zal onze aansprakelijkheid jegens jou of enige andere derde partij, beperkt zijn tot het hoogste van de volgende bedragen:

(a) de totale kosten die via onze site betaald hebt in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan de actie die aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid, of

(b) een bedrag van € 100,--.Wij hebben geen controle over de gegevens die door onze gebruikers worden verschaft en beschikbaar zijn via de site. Het is mogelijk dat je de gegevens van een andere gebruiker onnauwkeurig, beledigend, schadelijk of bedrieglijk vindt. Wees steeds voorzichtig, gebruik je gezond verstand en handel veilig wanneer je de site gebruikt. Wees er alert op dat altijd het gevaar bestaat dat je zaken doet met minderjarige personen of personen met valse voorwendselen. Door de site te gebruiken ga je ermee akkoord dat HNS niet verantwoordelijk is voor handelingen of weglatingen van gebruikers op de site en aanvaardt je de genoemde gevaren.

 GEBRUIK VAN GEGEVENS EN PRIVACY

HNS heeft de bescherming van de privacy van de gebruikers hoog in het vaandel staan. Wij zullen je persoonlijke gegevens niet aan derden voor marketingdoeleinden ter beschikking stellen. Wij maken van je gegevens alleen gebruik op de manier die wordt beschreven in het HNS-privacybeleid. Jouw gegevens worden verwerkt en opgeslagen op computers die zijn beveiligd. Voor een meer uitgebreide beschrijving van hoe wij je persoonsgegevens verwerken en beschermen, verwijzen wij naar het HNS-privacybeleid.

 VRIJWARING EN SCHADELOOSSTELLING

Je verbindt je ertoe ons en de aan HNS gelieerde (rechts)personen schadeloos te stellen en te beschermen tegen welke aanspraak of vordering dan ook, met inbegrip van de redelijke kosten van advocaten, die komt van een derde en die te wijten is aan, of voortvloeit uit, je schending van deze gebruikersovereenkomst of van de documenten die daarvan bij verwijzing deel uitmaken, of uit je inbreuk op welke wet dan ook of inbreuk op de rechten van een derde.

 GEEN AGENTSCHAP

Deze gebruikersovereenkomst heeft niet tot doel tot stand te brengen, en brengt dus ook niet tot stand, een agentuur, mandaatschap, vennootschap, joint venture, een relatie van werknemer tot werkgever of van franchisegever tot franchisenemer.

 COMMUNICATIE

Indien je een bericht aan ons wilt sturen, dan kan dat per e-mail. Voor deze gegevens, zie de homepage onder Contact. Wij kunnen je geldige kennisgevingen sturen op het e-mailadres dat je hebt opgegeven. Kennisgeving zal geacht worden te zijn gedaan 24 uur nadat de e-mail werd verzonden, tenzij de verzender ervan op de hoogte werd gebracht dat het e-mailadres ongeldig is. Wij kunnen je eveneens wettelijke kennisgevingen via de post bezorgen op het adres indien dat is opgegeven. In dergelijk geval zal de kennisgeving geacht worden te zijn gedaan 3 dagen na de datum van verzending.

 GESCHILLENBESLECHTING

Als er een geschil ontstaat tussen jou en HNS, streven we ernaar je een neutrale en kostenefficiënte manier te bieden om het geschil snel op te lossen. Voordat er wordt overgegaan tot een gerechtelijke procedure, raden we je ten zeerste aan om ons eerst rechtstreeks per e-mail te contacteren zodat we een oplossing kunnen vinden. Ga hiervoor naar de pagina CONTACT. Wij zullen redelijke verzoeken om het geschil op te lossen via alternatieve procedures voor het oplossen van geschillen, zoals bemiddeling of arbitrage, in overweging nemen als alternatieven voor procesvoering.Tenzij elders expliciet anders werd bepaald, zal deze overeenkomst in elk opzicht beheerst worden door en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Nederlands recht, met uitsluiting van de toepassing van de regels van internationaal privaatrecht, waaronder het Weens Koopverdrag en de regels van de Wet Koop op Afstand. Je stemt ermee in dat elke claim of elk geschil met HNS moet worden beslecht voor de bevoegde rechter in Nederland.

Aanvullende voorwaarden

De volgende regels maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst en bevatten aanvullende bepalingen en voorwaarden: Ook deze aanvullende regels kunnen tussentijds gewijzigd worden.

 

 Versie: februari 2015

Carin Wormsbecher

Carin Wormsbecher

+31 645 733 495

Ric Hofmanns

Ric Hofmans

+31 653 380 467