verhalen

Het leven is als een gedachte (Deel II-29)


Na de graflegging keert de stoet terug voor het groevemaal. De winkel van “De Gevulde Ton” is ingericht voor de ontvangst van de gasten. Het is er warm en geurt naar kruiden en bijzondere houtsoorten. Elke gast krijgt bij binnenkomst een glas met warme gekruide wijn aangereikt en wordt naar een plaats aan één der rijk gevulde tafels geleid.
Als het groevemaal genuttigd is gaan de Schepen en de familie naar de kamer van oom Claes. Het testament ligt op tafel, de Schepen knoopt de linten los, ontvouwt het gezegelde document ondertekend door de erflater, het hoofd van de Schepenenbank en getuigen en leest voor:
Ik, Claes Arents Huijsman, koopman in de stad Hasselt, gezonde lijves, staande, gaande en mijn verstand volkomen machtig, overdenkende de zwakheit van ’t menschelijke lichaam en de gewisheit des doods en d’onzekere uire van dien, daarom in tijds willende van mijn tijdelijke goederen …  Na het voorlezen vraagt de Schepen aan de familie Huijsman of er nog vragen of onduidelijkheden zijn.
Het blijft even stil en dan neemt Arent het woord. Hij kijkt naar zijn vrouw en kinderen en zegt dat de familie nooit het vermoeden heeft gehad dat hun oom Claes zo’n vermogend man was. Alle punten in het testament zijn hem wel duidelijk, maar de namen van de personen, genoemd onder het vijfde punt: ‘Aan Pieter Cornelis Schrijver, wiens moeder is Grietje Harms, jaarlijcks een lijfrente van …  kent hij niet en hij vraagt de Schepen of hij iets meer over hen kan vertellen.
De Schepen weet alleen dat Pieter Cornelis Schrijver en zijn moeder in Amsterdam wonen en dat oom Claes ’t Comptoir van Zalland heeft opgedragen om een bedrag van ƒ 5.500,00 in depot te houden en van de renteopbrengst jaarlijks de lijfrente uit te keren. Hij raadt Arent aan om bij dit kantoor navraag te doen. Na het voorlezen van het testament en het beantwoorden van de vragen neemt de Schepen afscheid en gaat weg.
De familie Huijsman blijft verbaasd achter. Eerst de omvang van de bezittingen die oom Claes nalaat en dan de vraag naar het verhaal waarom hij aan de in het testament genoemde vrouw zo’n aanzienlijke lijfrente nalaat. Vooral de vrouwen zijn erg nieuwsgierig en zij denken dat die vrouw wel veel voor oom Claes betekend moet hebben. Zou het ook zo kunnen zijn dat die Pieter Cornelis Schrijver misschien een kind van oom Claes is?